Loading
profile-img

โครงการเว็บแอพพลิเคชันคัดกรองข่าวปลอมในประเทศไทย โดยใช้ Machine Learning เทรนด้วยชุดข้อมูลจาก ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ได้ความแม่นยำมากถึง 98%

วิธีการใช้งาน

1. กรอกเนื้อหาข่าวภาษาไทยที่ต้องการตรวจสอบลงในกล่องข้างล่าง

2. กดปุ่มตรวจสอบ แล้วรอผลการตรวจสอบ

3. เว็บจะทำการ refresh จากนั้นให้ท่านเลื่อนลงมาข้างล่างใต้ปุ่มตรวจสอบ

4. ท่านจะเจอผลการตรวจสอบเป็นเปอร์เซนต์

ผลการตรวจสอบ