Loading
profile-img

Hi, We are from JORDAN Team.

โครงการเว็บแอพพลิเคชันคัดกรองข่าวปลอมในประเทศไทย

JORDAN เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Young Safe Internet Leader Cyber Camp พวกเราคือเยาวชนพลเมืองอินเทอร์เน็ต ที่ตั้งใจลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัย และสร้างสรรค์ (Responsible Netizen) โดยได้รับการสนับสนุนจาก dtac และ Plan International Thailand

ทำไมถึงทำโปรเจคนี้?

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทำให้มนุษย์เราพูดคุยกันน้อยลง แล้วหันไปเสพสื่อโซเชียลมีเดียกันมากขึ้น โดยสื่อข่าวทั้งหมดที่เราเสพในแต่ละวัน มีทั้งข่าวจริงและข่าวปลอมปะปนกันไป ซึ่งสังคมได้ยอมรับสื่อออนไลน์กันมากขึ้นมากขึ้นและมนุษย์มักมีพฤติกรรมที่“เชื่อในสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้ว” ก็อาจทำให้ข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความจริงเพื่อให้ถูกใจคนอ่านแต่ ทำให้ได้รับความนิยมมากขึ้นตามมา

จากที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้มีสำนักข่าวใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เพื่อที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ ผลกำไร ทางด้านต่างๆ จากความนิยมของคนอ่าน โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ทำนั้นจะเป็นการสร้างข่าวปลอมขึ้นมาทั้งหมด สร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพียงบางส่วน เพื่อต้องการในชื่อเสียง ยอดไลค์ ยอดแชร์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลให้สำนักข่าวเป็นที่รู้จักมากขึ้นเป็นวงกว้าง และสามารถนำชื่อเสียงเหล่านี้เพื่อมาหาลูกค้า ที่ต้องนำสินค้าหรือธุรกิจมาลงโฆษณาในสำนักข่าว

อย่างไรก็ตามปัญหาข่าวปลอมนั้นแก้ไม่ง่าย เพราะการวิเคราะห์ว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงหรือปลอม (ทั้งที่ปลอมบางส่วนและปลอมทั้งหมด) เป็นเรื่องยากและต้องใช้เวลามาก เนื่องจากปริมาณข่าวปลอมที่มีจำนวนมากและมีการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ การแยกแยะโพสต์ในอินเทอร์เน็ตว่าอันไหนเป็นข่าวปลอมให้ได้ตลอดเวลา ต่อให้เป็นมนุษย์ที่มีประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนมากก็ตาม จึงสรุปได้ว่าเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถแก้ไขโดยง่ายด้วยมนุษย์รวมถึงการเขียนโปรแกรมแบบใช้เงื่อนไขทั่วไป

การเรียนรู้ของเครื่องหรือ Machine Learning เป็นวิทยาศาสตร์ของการเขียนโปรแกรม โดยทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้จากข้อมูล ซึ่งคือการนำข้อมูลและผลลัพธ์มาป้อนใส่คอมพิวเตอร์เพื่อให้คืนค่าออกมาเป็นสมการหรือโมเดลทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาเอง แตกต่างจากการเขียนโปรแกรมแบบทั่วไปที่จะนำข้อมูลเข้ามา จากนั้นทำการเขียนโปรแกรมเพื่อหาผลลัพธ์ ซึ่งมีงานวิจัยของสุปัญญา อภิวงศ์โสภณ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า Machine Learning สามารถคัดแยกระหว่างข่าวจริงกับข่าวปลอมได้ด้วยความแม่นยำถึงร้อยละ 99

ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะนำ Machine Learning มาพัฒนาเป็นโมเดลสำหรับการคัดแยกข่าวจริงข่าวปลอมในประเทศไทย จากนั้นนำโมเดลที่ได้มาพัฒนาต่อเป็นเว็บแอปพลิเคชันให้คนไทยทั่วไปได้ใช้งานกันโดยการกรอกข้อความของข่าวที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นโมเดลในเว็บแอปพลิเคชันจะทำการวิเคราะห์และทำนายผลลัพธ์เพื่อลดการกระจายตัวของข่าวปลอมในประเทศไทย